Δημόσιοι φορείς

Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Στις 20/11/2009, το Σωματείο ΕΛΙΖΑ έλαβε θετική απάντηση από τη Νομαρχία Αθηνών με εισήγηση προς το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με την πιστοποίησή του ως Φορέας Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα. Πρόκειται για ένα θετικό βήμα ως προς την έκφραση εμπιστοσύνης της Πολιτείας απέναντι στο έργο του Σωματείου μας.

Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Πιστεύοντας ακράδαντα στις σχέσεις εμπιστοσύνης και τις συνέργειες, το Σωματείο ΕΛΙΖΑ ξεκίνησε συνεργασία για επιμέρους θέματα με τον κύριο Γιώργο Μόσχο, Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού.