Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

Εισαγωγή

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι το Σωματείο μας ΕΛΙΖΑ-Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού, μία εξειδικευμένη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, που έχει ως αποστολή την προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών που έχουν υποστεί ή κινδυνεύουν να υποστούν κακοποίηση ή παραμέληση, θέτει ως πρωταρχικό του στόχο την προστασία των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, των γονιών, μελών, φίλων/ υποστηρικτών, καθώς και άλλων ωφελούμενων ατόμων. Για το λόγο αυτό, λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από το ίδιο το Σωματείο, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Το Σωματείο ΕΛΙΖΑ-Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού, με έδρα την Αθήνα, οδός Ερμού & Χριστοπούλου 2, Τ.Κ. 105 63, τηλ: 210 3231704, email: info@eliza.org.gr, website: //eliza.org.gr/και fax: 210 3254144, ενημερώνει ότι για σκοπούς εκπλήρωσης της αποστολής του, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των παιδιών, των γονιών, φίλων/ υποστηρικτών, καθώς και άλλων ωφελούμενων ατόμων, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει. Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) Ελένη Αθανασιάδη στο email info@eliza.org.gr , τηλέφωνο 2103231704.

Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε [όπως για παράδειγμα ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), τηλέφωνο καθώς και λοιπές πρόσθετες πληροφορίες κατά περίπτωση, όπως ενδεικτικά, βαθμίδα εκπαίδευσης, ειδικότητες, ειδικά ενδιαφέροντα, ιστορικό εργασίας, τα οποία μπορεί να απαιτηθούν στο πλαίσιο της συνεργασίας μας μαζί σας ως εθελοντές, τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε.

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν: (α) οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουμε για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που αναμένετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς, και ειδικότερα συμβουλευτικές, επιμορφωτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε όσους από εσάς αναζητάτε βοήθεια για να προστατεύσετε ένα παιδί ή για να ενημερωθείτε για το φαινόμενο της κακοποίησης παιδιών. Στο πλαίσιο της εκτέλεσης σύμβασης, ως νόμιμο λόγο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εντάσσεται και η περίπτωση της online οικονομικής υποστήριξης προς το Σωματείο μας μέσω της Ιστοσελίδας μας. Επεξεργαζόμαστε δε τα προσωπικά σας δεδομένα, στην περίπτωση που επιθυμείτε να προσφέρετε εθελοντικά τις υπηρεσίες σας στο Σωματείο, μέσω της συμπλήρωσης online φόρμας-αίτησης που λειτουργεί στην Ιστοσελίδα μας. (β) η συγκατάθεση που μας παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που θέτει το νομικό πλαίσιο, στην περίπτωση για παράδειγμα αποστολής ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (Newsletters) ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με στόχο την ενημέρωσή σας σχετικά με τις δράσεις του Σωματείου. Σας βεβαιώνουμε ότι επί της νομικής αυτής βάσεως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίον παρέχετε τη συναίνεσή σας. (γ) η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που γίνεται στα πλαίσια συμμόρφωσης με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως για παράδειγμα η συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όπως αυτό προβλέπεται σε φορολογικές, ασφαλιστικές ή άλλες ειδικές νομοθετικές διατάξεις (π.χ. συμμόρφωση με τους κανόνες που απορρέουν από τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας). (δ) η επεξεργασία που είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει το Σωματείο μας. Έτσι, στο πλαίσιο ανάπτυξης της κοινωφελούς μας δράσης, αλλά και ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από το έργο μας, σας αποστέλλουμε ευχαριστήριες επιστολές για την υποστήριξή σας και την προσφορά σας στην πραγμάτωση του έργου μας.

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Για την εκπλήρωση του σκοπού του Σωματείου μας, την υλοποίηση Εθνικών Προγραμμάτων κατά της Κακοποίησης των Ανηλίκων και της προστασίας των δικαιωμάτων τους.Από την μεταξύ μας συμβατική σχέση και ήδη από τις προσυμβατικές ενέργειες, αντλούμε και επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ομαλή εξέλιξη της μεταξύ μας συνεργασίας. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να ανταποκριθούμε στις δικές σας ερωτήσεις και αιτήματα, που μας υποβάλλετε γραπτώς μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας που υπάρχει στην Ιστοσελίδα μας. Επεξεργαζόμαστε δε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να σας παρέχουμε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον Ιστότοπό μας και τυχόν αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

Για την αποστολή ενημερωτικού υλικού, αλλά και την παρουσίαση και προώθηση του έργου μας.Εφόσον έχετε συναινέσει σε αυτό υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, θα σας αποστέλλονται ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα (Newsletters), ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με στόχο την ενημέρωσή σας σχετικά με τη δραστηριότητα του Σωματείου, δηλαδή τις εκδηλώσεις, τις δράσεις, τα νέα και τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει προς εκπλήρωση των σκοπών του. Επίσης, θα φιλοξενούμε στην ιστοσελίδα μας φωτογραφικό υλικό και βίντεο από τυχόν δράσεις μας που έχετε λάβει μέρος, για λόγους παρουσίασης και προώθησης του έργου μας, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε συναινέσει σε αυτό.

Για τη συμμόρφωση μας με έννομη υποχρέωσηΕίμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε τις νομοθετικές διατάξεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία και ειδικότερα αυτές που προβλέπονται σε φορολογικές, ασφαλιστικές ή άλλες ειδικές νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες συνολικά ρυθμίζουν το πλαίσιο της νόμιμης και εύρυθμης λειτουργίας μας.

Για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας και την προστασία προσώπων και αγαθώνΓια τη βελτιστοποίηση των on-line (μέσω site) παρεχόμενων υπηρεσιών μας, καθώς και για την καλύτερη λειτουργία του ιστοτόπου μας, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα κατά την επίσκεψη σας στον ιστοτόπο του Σωματείου (π.χ. ιστορικό περιήγησης). Επίσης, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της κοινωφελούς μας δράσης, αλλά και της ευαισθητοποίησης γύρω από το έργο μας, των δημοσίων σχέσεων και του έργου μας, σας αποστέλλουμε ευχαριστήριες επιστολές για την υποστήριξή σας και την προσφορά σας στους στόχους που έχουμε θέσει. Μάλιστα, η χρήση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) και καμερών ασφαλείας εξασφαλίζει τόσο την προστασία των φυσικών προσώπων (ήτοι των επισκεπτών και του προσωπικού μας) όσο και την ασφάλεια υλικών και εγκαταστάσεων του Σωματείου μας.

Ειδική Ενημέρωση για τη ΓΡΑΜΜΗ συμβουλευτικής στήριξης επαγγελματιών και γονέων, 10454

Το  Σωματείο ΕΛΙΖΑ-Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού θέτει σε λειτουργία τηλεφωνική Γραμμή συμβουλευτικής στήριξης των επαγγελματιών που αλληλεπιδρούν με παιδιά καθώς και των γονέων, για ζητήματα σχετικά με την παιδική κακοποίηση. Για την εξασφάλιση της καλής και αποδοτικότερης λειτουργίας της Γραμμής, ενδέχεται να λάβει χώρα συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπως των στοιχείων επικοινωνίας των καλούντων (Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο), των δημογραφικών στοιχείων των καλούντων (Φύλο, Ηλικία, Εθνικότητα, Υπηκοότητα, Περιοχή κατοικίας, Επαγγελματική Κατάσταση, Επάγγελμα, Ακαδημαϊκή Κατάσταση, Οικογενειακή Κατάσταση) ή λοιπών προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να προκύπτουν από τις αναφορές των περιστατικών (π.χ. Ονοματεπώνυμο και Διεύθυνση φερόμενου δράστη ή θύματος). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο λειτουργίας της συμβουλευτικής Γραμμής όπως συμβουλευτείτε την Δήλωση απορρήτου – Ενημέρωση για τη ΓΡΑΜΜΗ συμβουλευτικής στήριξης επαγγελματιών και γονέων, 10454 (https://eliza.org.gr/grammi-eliza-10454/

Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Το Σωματείο ΕΛΙΖΑ-Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σας στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

Κρατικές αρχές, Φορείς επιβολής του νόμου Όταν αυτό είναι απαραίτητο, π.χ. στην περίπτωση ενός φορολογικού ελέγχου και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, καθώς και στην περίπτωση π.χ. που θα πρέπει να παρέχουμε πληροφορίες σε αστυνομική ή/και δικαστική αρχή, εφόσον ανακύψει οποιαδήποτε δικαστική διαφορά και σε κάθε περίπτωση προκειμένου να διασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία μας και τα συμφέροντα του Σωματείου μας.

Συνεργάτες της εταιρείας μας (συνεργάτες παιδοψυχίατροι, ψυχοθεραπευτές, σύμβουλοι υγείας, κοινωνικοί λειτουργοί, δικηγόροι, ITΥποστήριξη)Το Σωματείο ΕΛΙΖΑ-Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού διατηρεί συνεργάτες στους οποίους αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό του (π.χ. συνεργάτες παιδοψυχίατροι, ψυχοθεραπευτές, σύμβουλοι υγείας, κοινωνικοί λειτουργοί, δικηγόροι, IT Υποστήριξη). Στις περιπτώσεις αυτές, το Σωματείο μας παραμένει υπεύθυνο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους συνεργάτες στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο.

Διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός ΕΟΧΤα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες [δηλ. σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου].

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση: Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. Όταν η επεξεργασία διενεργείται με βάση την εκτέλεση σύμβασης, ή/και τη λήψη μέτρων με σκοπό την κατάρτιση σύμβασης, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την διέπουσα τη σύμβαση, καθώς και όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη ή αντίκρουση των νομικών αξιώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση και έως την νόμιμη παραγραφή τους. Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα μπορεί να διατηρούνται ακόμα και για όσο χρονικό διάστημα προσδιορίζεται από λοιπές φορολογικές ή ειδικότερες νομοθετικές διατάξεις. Για τους σκοπούς προώθησης της δράσης μας και στο μέτρο που η διάθεση των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση από μέρους σας, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από το Σωματείο ΕΛΙΖΑ-Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιούαπολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα: Δικαίωμα πρόσβασης:Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους. Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας. Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας. Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης Όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προτού την ανακαλέσετε. Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) Ελένη Αθανασιάδη, ταχυδρομική διεύθυνση: Ερμού & Χριστοπούλου 2, 105 63 Αθήνα, email: info@eliza.org.gr, τηλέφωνo Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600) μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης. Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής (www.dpa.gr).

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Το Σωματείο ΕΛΙΖΑ-Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους

Η ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους (links) με ξένους ιστότοπους (websites). Το Σωματείο ΕΛΙΖΑ- Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που δεν ανήκουν στο ίδιο. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου που αναρτώνται στην ιστοσελίδα των αντίστοιχων ξένων ιστοτόπων.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Οι πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου του σωματείου μας αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σε περίπτωση αλλαγών στην επεξεργασία δεδομένων, αυτές οι πληροφορίες για την προστασία δεδομένων θα ενημερωθούν αντίστοιχα. Στον ιστότοπό μας θα υπάρχει πάντα η πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των πληροφοριών για την προστασία δεδομένων, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων που συλλέγονται. Σας συνιστούμε να είστε πάντα ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας. Όλες οι μελλούμενες αλλαγές αναφορικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου θα σας επικοινωνούνται εγκαίρως πριν αυτές οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ.

 

(Τελευταία επικαιροποίηση: 1/7/2022)